Austria: Gewerkschaft de Privatangelstellten, Druck, Journalismus, Papier

Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier
zu Handen Christa Plassak
Alfred Dallinger Platz 1
1034 Wien
Austria

Telephone: 050301 21480

E-mail:<font color="#0000ff">[email protected]</font>

President: Franz C. Bauer

Contact: Alexander F. Baratsits-Altempergen (0043 650 2322008)

Status: Full member

http://www.gpa-djp.at